[Pass word]. പരമാത്മാവ്, ആത്മാവ്, ബ്രഹ്മം എന്നൊക്കെയാണ് ദൈവത്തിന് ഭാരതീയ ദര്‍ശനങ്ങളില് പറയുന്നത്. ഈ അടുത്ത കാലം വരെ വേദപണ്ഡിതന്മാര് അങ്ങനെ ഒരു വസ്തുവിനെ അം ഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. Download Malayalam Old Testament (39 books) as a single file ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു. Topics Religious Collection opensource Language Malayalam. വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാധാരണ വെള്ളമല്ല, ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിയായിത്തീരുന്നതിനുള്ള മൂലദ്രവ്യം (Primordial Matter) ആയിരിക്കാം അവര് സമ്മതിക്കുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചം കാരണ ജലത്തില് നിന്നുമുണ്ടായ കാര്യമാണ്. © 2020 All rights are reserved. See more ideas about bible quotes, bible, bible quotes malayalam. നാരം എന്നാല് വെള്ളം. നീക്കുപോക്കുകൾ കല്പിക്കുന്ന പരമാധികാരിയായ കർത്താവ്. കാരണത്തില് നിന്നാണ് കാര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. Karthane vaazhthi vaazhthi vanaggi (MC66), Daivaththinu sthothram daivathinu (MC106), Daivaththinu sthothram chaitheedu (MC107), Priyan vegam varum nithia rajavai (MC136), Yeshuvintte rakthaththal veendedu (MC160), Vaazhtheeduka sthuthichhartheeduka (MC181), Sathiyathinte paathayil snehathin (MC192), Sarva loka srishttithave sarvathinu (MC196). ദൈവം ശൂന്യത്തില് നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പലരും കരുതിയിരുത്. വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാധാരണ വെള്ളമല്ല, ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിയായിത്തീരുന്നതിനുള്ള മൂലദ്രവ്യം (Primordial Matter) ആയിരിക്കാം അവര് സമ്മതിക്കുന്നു. നാരം (വെള്ളം) കാരണജലം (Casual Water) എന്നറിയപ്പെടുന്നു. Download Malayalam Christian Literature, Malayalam Christian Audio / Video Sermons, Bible Studies, Testimonies, Songs in Malayalam, English, Hindi, Tamil languages. Copyright © PDF). Sibu Pallichira, I Sing Praises To Your Name Oh Lord (MP4), Bible In Three Minutes - Compiled By www.gospelinmalayalam.com, The 66 Books of the Bible - (pdf) - By Norman Owen (2.5 MB), The Fall And Return Of Israel-Judah - Compiled by www.gospelinmalayalam.com, Song - Count Your Blessings-Name Them One By One, Song Lyrics - Count Your Blessings-Name them One by One, Jesus The Great Teacher - For Children In Malayalam, Hope In The Storm - Reading For The Whole Month, SONGS Lyrics - Malayalam Songs GLORIA FELLOWSHIP 20161125, SONG Lyrics - Mary Did You Know - PLANTATONIX, Beware Of Grieving The Holy Spirit - Malayalam - Compiled By: www.gospelinmalayalam.com, Bible Emergency Numbers - Compiled by www.gospelinmalayalam.com, SONG Lyrics - Bind Us Together Lord Bind Us Together, SONG Lyrics - Shepherd of my soul I give you full control, SONG Lyrics - Blessing And Honor Glory And Power, SONG Lyrics - The Battle Belongs to The Lord. ബൈബിൾ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടേ മാത്രം വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ബൈബിൾ വചനങ്ങളെ ഭാരതീയ തത്വ ചിന്തയുടേ സഹായത്തോടെ മനസിലക്കാൻ ഒരു ഏളിയ ശ്രമംത്തിന്‌ മറ്റുള്ളവരെ ഉണരത്തുക. ദൈവം ആത്മാവാണ്, അതുകൊണ്ട് ദൈവം പരിവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് മനസിലാക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. on June 2, 2013, Deep Thought of Bible through an Oriental View, Secrets of Bible - ബൈബിൾ രഹസ്യങ്ങൾ (Malayalam. കാലവും, ഊര്‍ജ്ജവുമെല്ലാം അത്യന്തം സൂക്ഷ്മഭാവത്തില് ആയിരുന്നു. ആത്മാവിന്റെ പ്രകൃതി, അഥവാ സ്വഭാവമാണ്, സര്‍വ്വ ശക്തി, സര്‍വ്വ ജ്ഞാനം, സര്‍വ്വവ്യാപിത്വം. Uploaded by Download Malayalam Christian Audio / Video Sermons, Bible Studies, Testimonies, Songs in Malayalam, English, Hindi, Tamil languages. Download Malayalam New Testament (27 books) as a single file. പരമാത്മാവ്, ആത്മാവ്, ബ്രഹ്മം എന്നൊക്കെയാണ് ദൈവത്തിന് ഭാരതീയ ദര്‍ശനങ്ങളില് പറയുന്നത്. കാലവും, ഊര്‍ജ്ജവുമെല്ലാം അത്യന്തം സൂക്ഷ്മഭാവത്തില് ആയിരുന്നു. Malayalam Online Bible . Download English Bible (New International Version) - PDF Version Malayalam TV Harvest TV JNVision TV Powervision TV Other Languages Angel TV GEB America TV iHarv TV SBN TV Shepherds Chapel TV Radio Malayalee Radio MGM Radio 77.7 Bible Study Malayalam Bible Malayalam Bible കാരണത്തില് നിന്നാണ് കാര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. John 3:16-20) Language May 16, 2015 - Malayalam Bible Quotes https://www.keralacatholicworld.com. MALAYALAM BIBLE P.O.C AS PDF - POC Bible (Malayalam) - *v (updates): Added zoom controls on each screen to adjust font size. ദൈവം ആത്മാവാണ്, അതുകൊണ്ട് ദൈവം പരിവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് മനസിലാക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. May 16, 2015 - Malayalam Bible Quotes https://www.keralacatholicworld.com. ദൈവം ശൂന്യത്തില് നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പലരും കരുതിയിരുത്. Mon Nov 23 11:35:21 IST 2020. Malayalee Christian - Malayalam Songs PDF - Malayalam Christian Website with messages, songs, Bible Quizzes, malayalee church, malayalam marriage, Malayalee christian matrimonial, kerala pentecostal church, us uk malayalee church, Malayalam church, malayalam links. സൃഷ്ടിക്കുമുന്‍പ് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആത്മാവ് (ദൈവം) വെള്ളത്തില് വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് സാരം. എന്നാല് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അവര് ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തി. അത് സ്ഥൂലത്തിലേക്ക് പരിണമിക്കുതിനെയാണ് സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി- ഉൽപത്തി പല പുരാണങ്ങളിലും ഈ വെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. All Rights Reserved. (ഉല്‍പത്തി 1:2). എന്ന് ബൈബിളും പറയുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചം കാരണ ജലത്തില് നിന്നുമുണ്ടായ കാര്യമാണ്. Addeddate 2013-06-02 14:44:39 ആത്മാവിന്റെ പ്രകൃതിയെയാണ് നാരം (വെള്ളം) എന്ന് പറയുന്നത്. var date_format='yyyy'; SECRETS OF BIBLE - ബൈബിൾ രഹസ്യങ്ങൾ- മലയാളത്തിൽ- -ബൈബിളിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിന് മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. Enter the verse (eg. നാരം എന്ന സംസ്‌കൃതപദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുത്. സൃഷ്ടിക്കുമുന്‍പ് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആത്മാവ് (ദൈവം) വെള്ളത്തില് വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് സാരം. Sunil Chengannur (Sunil Alex Abraham), The Holy War Made By Saddai Upon Diabolu (Book in pdf) - John Bunyan, Miscellaneous Pieces (Book in pdf) - John Bunyan, The Heavenly Footman (Book in pdf) - John Bunyan, Life and Death of Mr Badman (Book in pdf) - John Bunyan, The Pilgrim s Progress (Book in pdf) - John Bunyan, My Child (mp4 - 8 MB) - Compiled By www.gospelinmalayalam.com, Ordo of Worship based on Isaiah 6:1-8 (mp3) | Rev. Secrets of Bible Verses in Malayalam Language, part by part in the name of "Bible RahasyangaL" on the basis of "Spiritual Science of the East", which is proved during centuries. നാരത്തില് അയനം ചെയ്യു ദൈവം നാരായണന്. എന്ന് ബൈബിളും പറയുന്നു. Bible Study @ Social Media: Visit us @ Bible Study Malayalam Youtube Channel: The Ten Commandments, Bible based Movie. ബൈബിള് പറയുന്നു:- ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെള്ളത്തിന് മീതെ പരിവര്‍ത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. Powered & Hosted by: Download English Bible (New International Version) - PDF Version, Download Malayalam Old Testament (39 books) as a single file, Download Malayalam New Testament (27 books) as a single file. ്ടിക്കൽ പരിണാമം പ്രബലം, [34] തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, [39] വിവാഹവും ലൈംഗിക. പല പുരാണങ്ങളിലും ഈ വെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. - 'Move to sd card' feature added. Copyright © 2010-2020 MGM Ministries. വെള്ളം:-എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല, എങ്കിലും ദൈവത്തെ കൂടാതെ ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കില് സത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു. നാരം എന്ന സംസ്‌കൃതപദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുത്. All Rights Reserved, PCNAK – Pentecostal Conference of North American Keralites, AGIFNA – Assemblies of God India Fellowship of North America, NACOG – North American Church of God (India) Fellowship, SFCNA – Sharon Fellowship Churches of North America, Assemblies of God Malayalam District General Convention, Church of God Kerala State Convention, Thiruvalla, Church of God Kerala State Region Convention, Kottayam, Sharon Fellowship Church General Convention, Thiruvalla, Sharon Fellowship Church, Manakkala Convention.